Аналіз роботи дошкільного навчального закладу «Теремочок» за 2016/2017 навчальний рік

Зміст

1.1. Інформаційна картка

1.2. Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

1.3. Методична робота

1.4. Психологічна служба ДНЗ

1.5. Управлінська діяльність

1.6. Організація освітнього процесу та його результативність

1.7. Логопедична служба ДНЗ

1.8. Використання інформаційних та комунікаційних технологій

1.9. Соціальний захист дітей пільгових категорій

1.10. Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

1.11 Організація харчування дітей

1.12. Адміністративно-господарська діяльність

1.1.ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Теремочок» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (далі - ДНЗ) знаходиться за адресою: м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області. У 2016/2017 н.р. ДНЗ працював за програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» .

Телефон: 5-20-10

E-mail: teremochokcad@ukr.net

Завідувач: Буханенко О.В.

Вихователь-методист: Школьна Н.М.

/Files/images/svyata_2016-17r/46.png

1.2.КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.

Освітній рівень педагогів

ДНЗ «Теремочок» укомплектований педагогічними кадрами:

- 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 22 вихователі, 2 музичних керівники, 3 вчителі-логопеди, 1 практичний психолог, 2 медичні сестри, 2 інструктори з фізичної культури

Всього: 32 педагогічних працівника.

/Files/images/svyata_2016-17r/47.png

Кваліфікаційний рівень педагогів

/Files/images/svyata_2016-17r/48.png

Кваліфікаційний рівень педагогів у 2016/2017 навчальному році (у порівнянні з минулим роком) зріс на 3%.

Аналіз роботи дошкільного закладу протягом 2016/2017 навчального року здійснювався за 12-ма блоками.

1.3. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ДНЗ, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота у 2016/2017 н.р.

Діяльність методичного кабінету будувалася на принципах доступності, гуманізму, демократизму, системного підходу до науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними кадрами, безперервності їх фахового вдосконалення.

Головною метою в роботі методичного кабінету ДНЗ є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, підвищення рівня творчої діяльності педагогічних працівників з метою використання ефективних освітніх та педагогічних технологій в системі особистісно-орієнтованого навчання та створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти.

Впродовж 2016/2017 н.р. робота методичної служби ДНЗ була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:

1.Реалізація завдань з виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

2. Активізація спільної роботи ДНЗ і сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони, втому числі правового захисту.

3. Залучення малого українця до системи вироблених людством цінностей, через формування економічного мислення, опанування дошкільником елементарних економічних знань і практичних умінь в умовах ДНЗ.

4. Формування естетичних почуттів, стимулювання до творчої діяльності, долучення до культурної музичної спадщини в доступній для дітей діяльності…

Протягом 2016-2017 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, інструктивно-методичні наради при завідувачу , оперативні методичні наради, взаємовідвідування відкритих занять, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами, участь у фестивалях-конкурсах та районних методичних об’єднаннях Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. Педагогічна рада ДНЗ є органом колективного мислення, де обмінюються думками, розв’язують завдання в процесі спільної діяльності. У 2016-2017н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми.

Так, цікаво та змістовно були проведені педради з таких тем:

- «Реалізація завдань естетичного виховання дошкільників засобами музичного мистецтва» – листопад 2016р.,

- «Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників» – лютий 2017 р.,

Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, електронні презентації, майстер-класи, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

Протягом року були проведені заняття:

- «В гостях у гнома Економа" (вихователі КаліушкоЛ.М., Бадилевич О.Ю.) - Заняття з музичної діяльності з використанням інноваційних технологій – музкерівник Юревич М.О.)

- «Виховання громадянина засобами фольклору» (вихователі Фомінова К.В., Столяр Ж.В., Самофал С.В. ) - засідання районного методичного обєднання вихователів раннього та молодшого дошкільного віку

Протягом навчального року методичною службою ДНЗ систематично проводились різноманітні форми інформаційно-консультаційної роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану. Особливо ефективними та змістовними були семінари, тренінги:

- Проблемний семінар «Школа Гнома Економа

- Семінар -практикум «Виховати патріота України»

-Тренінг «Караючи-поміркуй» Змістовною і дієвою була робота творчої групи, яка працювала на темою «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини» , що дало змогу збагатити методичний кабінет розробками занять, підібрати матеріали , з громадянського виховання дітей …

Протягом року методичний кабінет поповнився новинками методичних посібників із серії «Народознавча робота», існує тематичний куточок в методичному кабінеті. Поповнився методичний кабінет дидактичними матеріалами та методичними посібниками з економічного виховання.

Атестаційний період – це важливий етап діяльності навчального закладу. Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Ук¬раїни № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року.

Атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу. Так, протягом 2016/2017 н.р. було атестовано 2 педагогів:

Результати атестації педагогічних працівників ДНЗ «Теремочок» у 2016/2017н.р.

/Files/images/svyata_2016-17r/49.png

Підвищення фахового рівня

/Files/images/svyata_2016-17r/50.png

Гурткова робота в ДНЗ є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу.

Раціональний підхід до складання тижневого розподілу занять дає змогу виокремити декілька днів тижня для гурткової роботи. Діти мають можливість обирати заняття за власними уподобаннями, здібностями.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будується за авторськими перспективними планами, складеними їх керівниками на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

Зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, за бажанням батьків, сприяла упродовж року робота спортивного гуртка «Пластик-шоу». Гурткова робота була спрямована на розвиток фізичних якостей , творчих здібностей. Особливу увагу керівник гуртка Голова В.Г. приділяє корекції постави у дошкільнят. Вихованці гуртка приймали активну участь у новому всеукраїнському розважально-спортивний фестивалі для дітей «KIDS ATLETICS UKRAINE» на базі міжнародної програми «Дитяча легка атлетика «IAAF» в м. Вишневому, де змогли продемонструвати свої таланти і досягнення.

Керівник гуртка «Step by step» Баталіна О.А. розвивала у дітей уміння аудіювання та говоріння за власною програмою роботи гуртка з використанням Програми Т.Шкваріної «Англійська мова для дітей дошкільного віку». Робота з вивчення англійської мови сприяла розвитку у них звуковимови, ритму, якості мовлення, що поліпшило корекційну роботу в цілому. Вихованці гуртка «Step by step» приймають постійну участь в святах та розвагах ДНЗ.

Організація гурткової роботи дає змогу впроваджувати варіативну частину БКДО підвищувати статус дошкільного закладу та запити батьків.

Про результативність методичної роботи свідчать такі показники:

- підвищення освітнього, кваліфікаційного рівнів педагогів ДНЗ;

- удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, робота творчих груп;

- переважання достатнього та високого рівня навчальних досягнень дітей;

- зростання рівня впровадження інноваційних технологій педагогами закладу;

Незважаючи на певні освітні досягнення, в методичній діяльності ДНЗ мають місце проблеми, що потребують посиленої уваги, а саме:

- освітній та кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу;

- діяльність щодо модернізації вікових груп, кабінетів та їх оснащення навчально-методичним матеріалом відповідно до вимог Типового переліку обов’язкового обладнання;

- друк у фахових виданнях досвіду роботи педагогів закладу ;

- участь педагогів у професійних конкурсах різних рівнів;

- володіння навичками самоаналізу професійної діяльності;

1.4. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ДНЗ

Основними завданнями річного плану фахівця психологічної служби передбачалося:

1.Пропаганда здорового способу життя, бережливе ставлення кожної дитини до власного здоров’я.

2.Оптимізація психологічного супроводу формування емоційно-вольової сфери дошкільників.

3.Підвищення рівня психологічної компетентності батьків та вихователів шляхом впровадження тренінгів, інтерактивних форм роботи.

Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:

1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

2. Діагностична робота

3. Розвивально-корекційна робота з дітьми

4. Психологічна просвіта педагогічного колективу.

5. Індивідуальне та групове консультування батьків.

6. Соціально-психологічна готовність дитини до школи

Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Протягом вересня-листопада проводилось спостереження за дітьми раннього віку з метою визначення перебігу адаптаційного періоду та входження дитини до дитячого колективу.

Під час спостереження зверталась увага на емоційний стан, сон, апетит, розвиток комунікативних, ігрових навичок та навичок самообслуговування.

На кінець адаптаційного періоду були отримані такі результати:

1. 80 % дітей раннього віку мають помірну форму адаптації;

2. 20% дітей раннього віку мають важку форму адаптації.

Аналізуючи спостереження в період адаптаційного процесу можна зробити висновки процес адаптації проходить значно легше в тих дітей, котрі мають добре сформовані певні навички предметно-ігрової діяльності, навички самообслуговування, комунікативні навички.

Діти, в яких не сформовані відповідно до віку комунікативні, ігрові навички, навички самообслуговування, які мають проблеми з частими захворюваннями, адаптуються значно важче і болісно. У таких дітей спостерігається негативна реакція на нові умови, спостерігається напруження всіх сил організму, ці діти відчувають емоційний дискомфорт, безпорадність тривогу. Також діти, які адаптуються складніше, частіше глибоко хворобливо прив’язані до матусь.

Також, з метою визначення перебігу адаптаційного періоду, проводилось спостереження і за новоприбулими дітьми у всіх вікових групах. Там були отримані наступні результати:

1. 82 % - дітей мають помірну адаптації;

2. 18 % дітей мають важку форму адаптації.

Однією із задач у роботі з дітьми було вивчення рівня розвитку пізнавальних процесів дітей молодшого дошкільного віку за методикою Н.Н. Павлова, Руденко Л.Г

Усього було обстежено 65 дітей. У 24 % вихованців високий рівень сформованості пізнавальних процесів– 62% дітей – мають нормальний рівень сформованості пізнавальних процесів, 14% низький рівень сформованості пізнавальних процесів

Низький рівень сформованості пізнавальних процесів пов'язаний як з особливостями виховання у сім'ї, так і з біологічними факторами (перебіг вагітності, пологів ). З дітьми молодшого дошкільного віку були проведенні корекційно-розвивальні заняття як групові так і індивідуальні заняття. На розвиток дитини мають суттєвий вплив батьки, її родина. Тому батькам були надані рекомендації, були проведені консультації, семінар практикум «Вікові особливості дитини 4 –го року життя».

Одним із напрямків роботи в навчальному році було визначення рівня психологічної готовності дітей старшого віку до навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно-вольової готовності, рівня біологічної зрілості та фонематичний слух дитини. У дослідженні взяло участь – 62 вихованців дитячого садка. За результатами комплексного дослідження встановлено:

Інтелектуальна готовність (словниковий запас, світосприйняття, рівень розвитку пізнавальних процесів, їх орієнтованість на зону найближчого розвитку дитини. Це вміння визначати навчальну задачу та перетворювати її на самостійну мету діяльності. Рівень розвитку наочно-образного мислення та загального інтелекту.

Показник інтелектуальної готовності: - достатній рівень – 61 дитина

 низький рівень (нижчий за норму) – 1 дитина

Емоційно-вольова готовність. Дитина вміє ставити цілі, намічати план дій, приймати самостійні рішення та зусилля для його реалізації. Сформовані необхідні передумови навчальної діяльності, такі, як вміння уважно слухати й точно виконувати вказівки дорослого, самостійно виконувати завдання за зразком, підпорядковувати свої дії певним правилам, вміння орієнтуватися на задану систему вимог. Сформована довільність психічних процесів, наявне емоційно-позитивне відношення до навчання у школі, відсутні імпульсивні реакції та прояви надмірної тривожності.

середній рівень (норма) 61 дитина

низький рівень (нижчий за норму) 1 дитина

Фізична готовність визначається рівнем розвитку основних функціональних систем організму, станом здоров’я та біологічним віком дитини. Визначається зубна зрілість, зрілість кори головного мозку та кістяку.

Зрілість кістяку: норма – 61 дитина , нижче за норму 1 дитина .

Зубна зрілість: норма –61 дитина, нижче за норму –1 дитина

В результаті проведеної корекційно-розвивальної роботи можна зробити наступні висновки: відбулася корекція та усунення проблем у дітей, відбулося подолання проблем розвитку особистісної та комунікативної сфер у дітей, нормалізація емоційного стану, позитивні зміни у розвитку когнітивної сфери, схильність до експериментування, дослідництва, самоконтроль негативних емоційних станів, розвиток позитивної моделі поведінки.

Проводилась систематична, цілеспрямована корекційно-відновлювальна робота психолога з дітьми, віднесеними до категорії групи ризику з тих чи інших підстав, і спрямована на специфічну допомогу цим дітям.

Створення цілісної корекційно-розвивальної системи для дітей з особливостями у розвитку – складне завдання, що вимагає залучення різних фахівців. В умовах дитячого садка корекційна робота буде ефективною тільки в тому випадку, якщо вона здійснюється в комплексі, що включає педагогічну та психологічну корекцію.

У 2016/2017 н.р. практичним психологом належна увага приділялась консультативній та психологічно-просвітницькій роботі з батьками та з педагогічним колективом ДНЗ.

1. Виступи на педгодинах за темами:

- міні-доповідь «Ігрові технології як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільників»

- консультація «Як спілкуватись з замкненою дитиною»

- практичні вправи «психологічні етюди»

2. Виступи на батьківських зборах за темами:

- «Привчаємо малят до самостійності. Адаптація до умов ДНЗ»

- «Підготовка старших дошкільників до навчання в школі»

3. Інформація на стенд «Поради психолога» та у групи:

- Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки

- Фактори успішної адаптації дитини до школи - Неврози та способи їх запобігання.

Консультативна робота

/Files/images/svyata_2016-17r/51.png

Проблеми, порушені на консультаціях, мали в основному наступну спрямованість: поведінкову та адаптація до дитячого закладу, готовність дітей до навчання в школі.

В результаті виконаної роботи сталися істотні зміни, а саме: підвищення обізнаності батьків і педагогів у питаннях психічного розвитку дошкільників, підвищення рівня інформованості батьків, зацікавленості батьків у питаннях виховання дітей, досягнення взаєморозуміння про причини виникнення проблем та шляхів їх подолання, підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів і батьків.

Аналіз роботи практичного психолога ДНЗ за 2016 / 2017 н.р. показав, що обрані форми і методи роботи, об’єднані зусилля психолога та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з батьками та на розвиток дітей. Однак потребують уваги практичного психолога наступні питання:

- удосконалення роботи практичного психолога щодо визначення психологічної готовності дітей до школи;

- робота з психологічного супроводу, пошуку, виявлення та підтримки дітей, що мають здібності та обдарування;

- підвищення професійного рівня педагогів, покращення комунікативних якостей.

1.5. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом навчального року адміністрація закладу працювала над реалізацією завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпеченням належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу. Ефективно здійснювалась управлінська діяльність завідувачем ДНЗ (в усіх сферах життєдіяльності) та вихователем-методистом (у частині методичної роботи та керівництва освітнім процесом).

Керівник закладу відповідально ставився до прийому на роботу співпрацівників, звільнення відзначені тільки за власним бажанням. Завідувач вчасно та у межах своєї компетенції видавала накази та розпорядження, систематично контролювала їх виконання. Найважливішим засобом ефективної організації життєдіяльності ДНЗ був контроль з боку завідувача та вихователя-методиста за станом розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку та станом інших аспектів життєдіяльності закладу, станом організації харчування, медичного обслуговування дітей. Контрольно-аналітична робота в дошкільному закладі ефективно здійснювалась за допомогою спеціально розробленого авторського інструментарію, за яким зручно і легко аналізувати свої спостереження, робити обґрунтовані висновки та рекомендації. Матеріали за підсумками контролю узагальнювались і доводились до працівників всіх категорій шляхом заслуховування на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарад, нарад при завідувачеві.

Протягом 2016/2017 навчального року були переглянуті, оновлені, затверджені, погоджені з профспілковим комітетом та введені в дію посадові та робочі інструкції , інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, програма вступного інструктажу, функціональні обов’язки відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку та безпеку експлуатації будівлі, споруд, інженерних мереж та електрообладнання.

Велика увага приділялась забезпеченню дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил. Так, під час моніторингової перевірки закладу Держсанепідемслужбою району (15.06. 2017) суттєвих зауважень не виявлено.

Але суттєвим недоліком в управлінській діяльності ДНЗ є:

- не витримується періодичність контролю за режимними моментами в групах;

- недостатньо уваги приділяється контролю за виконанням попередніх пропозицій, наданих під час аналізу педагогічного процесу.

Отже, в наступному навчальному році слід вдосконалити систему управлінської діяльності, а саме:

- активізувати контрольно-аналітичну діяльність щодо відвідування та аналізу режимних моментів завідувачем та вихователем-методистом;

- більше уваги приділяти контролю за виконанням попередніх пропозицій, наданих під час аналізу педагогічного процесу.

1.6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Результати контрольно-аналітичної діяльності. Відповідно до річного плану на 2016/2017 н.р. адміністрацією закладу постійно здійснювався контроль за організацією навчально-виховної роботи, дотриманням режиму дня, якості планування, готовності педпрацівників до робочого дня, використанням здоров’язберігаючих технологій, якості організації роботи щодо попередження дитячого травматизму тощо.

В закладі створена комплексна система контролю за повноцінною роботою всіх учасників навчально-виховного процесу

Управлінська діяльність в ДНЗ здійснювалась на основі партнерсько-рівноправного стилю взаємин.

У закладі створена система інформаційного забезпечення управління та циклограма наказів, розроблено циклограму роботи завідувача та вихователя-методиста, критерії оцінювання роботи працівників закладу.

Внутрішній та зовнішній контроль у нашому ДНЗ — це певна система спостережень та перевірок, які дозволяють встановити відповідність рівня навчально-виховного процесу вимогам програм навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку, а також спонукає до самоаналізу і самооцінки, і порівняння з досвідом інших ДНЗ.

З метою прогнозування і регулювання організації освітнього процесу було проведено:

- тематичну перевірку (листопад 2016 р.) «Форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку по формуванню емоційної сфери дошкільника засобами музики». Під час перевірки виявлено певні недоліки у цьому напрямку роботи, а саме: вихователі у своїй діяльності мало використовують музичні твори для стимуляції творчої активності дітей та мають слабку методичну базу. Тому на педраді №2 було прийнято рішення творити картотеку музичних творів та музично-дидактичних ігор для творчого сприйняття музики та розвитку емоційної сфери дитини-дошкільника. В групах організовано музичні куточки для формування емоційно-мотиваційних функцій. Під час проведення освітньо-виховних заходів педагоги використовують сеанси музикотерапії. Музичним керівником Юревич М.О. проведено відкриті заняття в старших групах з використанням інноваційних технологій, які стимулюють до творчого мислення та емоційного сприйняття світу

Аналіз планів освітньо-виховної роботи показав, що робота в цьому напрямку ведеться постійно-це заняття,бесіди, ігри-тренінги... Однак існують проблеми в організації роботи з батьками, мало подається інформації з питань безпеки.

Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в ДНЗ залишається фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення спритності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво – важливих рухових вмінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в них вироблення звички до здорового способу життя.

Однак організація роботи з фізичного виховання потребує вдосконалення. Про це свідчить наявність значної кількості дітей з дисгармонійним фізичними розвитком, а також із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Фіксується досить високий відсоток дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції та мають хронічні недуги.

Недостатній фізичний розвиток і низька фізична підготовленість дошкільнят здебільшого пояснюється зниженням їхньої рухової активності

Для усунення недоліків було внесено пропозиції:

1. Створювати простір заданих і вільних середовищ, що спонукає дитину до розгортання самостійних видів рухової активності.

2.Поновнити ігровий матеріал для розгортання рухливих ігор. Використовувати в роботі більше ігор та вправ з атрибутикою

3. Підвищувати рівень планування роботи з використання оздоровчих технологій під час загартовуючих заходів та посилити конотроль за їх проведенням.

Результати навчально-виховного процесу.

У 2016/2017 навчальному році організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі відбувалася за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» .З метою оптимізації освітнього процесу відбулося скорочення кількості фронтальних занять на користь індивідуальних та індивідуально-групових, що дало змогу звільнити час для самовизначення кожної дитини.

Для реального визначення рівня знань, умінь та навичок вихованців відповідно вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» двічі у навчальному році було проведено моніторинг знань, умінь, навичок дітей в усіх вікових групах.

Головна мета моніторингу – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в таблицях, експертами зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної із них.

Таблиця сформованості рівня знань дітей раннього віку груп «Веселка» та «Курчатко» (3-го р.ж.) за ІІ півріччя 2016/2017 н.р.

/Files/images/svyata_2016-17r/52.png

За результатами оцінювання досягнень дітей раннього віку (3-й р.ж.) можна зробити висновок, що діти груп «Веселка» (вихователі Ревуцька А.М., Штиль В.В (3-й рік життя), «Курчатко» (вихователі Столяр Ж.В., Фомінова К.В.), в основному проявляють позитивну динаміку змін: ступінь сформованості різної компетентності кожної дитини значно зріс.

Результати обстеження рівня розвитку вихованців груп ранього віку за минулий навчальний рік свідчать, що педагоги на достатньому рівні виконують завдання, висунуті програмою «Дитина» та нормативними документами. Прослідковується позитивна динаміка: зменшення кількості дітей з низьким рівнем розвитку на 20 % та збільшення кількості дітей, які мають достатній і високий рівні розвитку в середньому на 28 %. Кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась, у порівнянні з початком навчального року, на 30 %, дітей із високим та достатнім рівнем розвитку збільшилось на 30 %, дітей із низьким рівнем розвитку зменшилось на 21 %. Спостерігається тенденція збільшення високого і достатнього рівня у середньому на 28%.

Були надані наступні рекомендації: активізувати роботу з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку, використовуючи роботу в підгрупах та індивідуальну, створювати розвивальне мовленнєве середовище, сприяти становленню у дитини доступних віку мовленнєвих конструктів.

З метою підвищення сенсорно-пізнавального розвитку дітей поповнити сучасним різноманітним обладнанням групові предметно-ігрові середовища.

Стимулювати інтерес дитини до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати культурно-гігієнічні навички, самостійність, основи культури поведінки.

Таблиця сформованості рівня знань дітей молодшої групи 4-го р.ж. за ІІ півріччя 2016/2017 н.р.

/Files/images/svyata_2016-17r/53.png

Результати обстеження групи дітей молодшого віку (4 р.ж.) «Журавлик» (вихователі Пантелеєва С.К, Самофал С.В.., гр. «Сонечко» (вихователі Вожжова С.В., Іщенко Г.І.), гр. «Квітка сонця» (вихователі Скузь Т.І., Погрібняк Т.М.) виявилися значні зміни в розвитку дітей завдяки тому, що вихователі приділяли більш уваги бережливому ставленню до навколишнього середовища, використовували в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивали емоційні почуття, приділяли увагу розвитку допитливості та спостережливості у дітей молодшого віку. В роботі з образотворчої діяльності використовували різноманітні матеріали, сучасні методи та прийоми, розвивали сенсорні аналізатори, елементи аналітичного та доказового мислення, розвивали вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, комунікативні здібності.

Спільна праця вихователів та вчителів-логопедів сприяла підвищенню результатів навчально-виховної роботи. Вихователі цих груп, для досягнення результативності в роботі використовували більш інтегрованих, комплексних та міні-занять, що й сприяло позитивному результату. Діти мають певні знання в обсязі вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

Були надані наступні пропозиції: для розвитку мовлення вихователям необхідно створювати розвивальне мовленнєве середовище, більш уваги приділяти розвитку діалогічного мовлення, вмінню спілкуватися з однолітками та дорослими.

Кiлькiсть переглядiв: 45